GDPR | Hotel Raffaello

GDPR

Zásady zpracování osobních údajů
HOTEL RAFFAELLO PRAGUE

Legerova 485/54, 120 00 Praha 2 – Vinohrady
+420 739 697 073
info@hotelraffaelloprague.com
www.hotelraffaelloprague.com


Tento dokument je věnován tématu ochrany osobních údajů v návaznosti na Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecného nařízení o ochraně osobních údajů) – (dále jen „GDPR“) (General Data Protection Regulation).

Zásady zpracování osobních údajů

V naší Společnosti si všichni osobních údajů velmi vážíme a uvědomujeme si, jak vzácný artikl nám svěřujete. Níže si prosím přečtěte, jakým způsobem k ochraně osobních údajů naše Společnost přistupuje.


V případě jakéhokoliv dotazu nás prosím kontaktujte na e-mailové adrese:
info@hotelraffaelloprague.com
Správce osobních údajů
Správcem Vašich osobních údajů je:
Noir Hotels s.r.o.
Legerova 1816/35, Nové Město (Praha 2), 120 00 Praha
IČO: 14276623, DIČ: CZ14276623
Spisová značka: C 363268/MSPH Městský soud v Praze
(Dále jen “Společnost”)
V případě, že si přejete poslat naší Společnosti jakýkoliv dotaz nebo stížnost, neváhejte nás kontaktovat na e-mailu: info@hotelraffaelloprague.com
Vaši žádost zpracujeme podle příslušných právních předpisů bez zbytečného odkladu a o jejím vyřízení Vás budeme informovat nejpozději do 30 dnů od obdržení takové žádosti. (Tuto lhůtu je možné v určitých případech prodloužit o další dva měsíce. Například pro velkou složitost a případně velký počet takových žádostí k vyřízení.)

Účely zpracování

Vaše osobní údaje zpracováváme pro následující účely:

● splnění našich právních povinností v souvislosti s naší činností (zejména splnění právních povinností v souvislosti se Zákonem o pobytu cizinců na území České republiky a Zákonem o místních poplatcích) (dále jen “Zákonné povinnosti”)

● splnění našich smluvních povinností (zejména splnění povinností vyplývajících ze smlouvy o ubytování) (dále jen “Smluvní povinnosti”)

● z titulu našeho oprávněného zájmu a k uchování historie vašich rezervací pro účely zlepšení služeb a cílení nabídek a marketingové akce (dále jen “Zlepšení služeb”)


Rozsah a doba zpracování osobních údajů

Budeme o Vás zpracovávat pouze ty informace, které nezbytně potřebujeme pro naše výše zmíněné účely.
Rozsah a doba zpracovávaných údajů se liší podle účelů jejich využití.
Naši hosté
Za účelem splnění Zákonných povinností o Vás budeme zpracovávat po dobu nejméně 6 let od Vaší poslední návštěvy především tyto údaje:
Jméno a příjmení
Datum narození
Trvalé bydliště
Státní občanství
Číslo cestovního dokladu a víza
Počátek a místo pobytu v ČR
Předpokládanou dobu a účel pobytu
Za účelem splnění Smluvních povinností o Vás budeme zpracovávat po dobu nejméně 3 let od Vaší poslední návštěvy (nebude-li nutné delší zpracování z důvodu uplatnění našich právních nároků)
především tyto údaje:
Jméno a příjmení
Datum narození
Trvalé bydliště
Zásady zpracování osobních údajů
Za účelem Zlepšení služeb o Vás budeme zpracovávat po dobu nejméně 3 let především tyto údaje:
Jméno, příjmení, oslovení, titul
Datum narození
Trvalé bydliště
Telefonní číslo
E-mailová adresa

Doba zpracování

S Vašimi osobními údaji pracujeme:

● po dobu potřebnou k plnění příslušného účelu (tj. např. minimálně po dobu trvání našich zákonných povinností),
● pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Po uplynutí účelu zpracování a ukončení stanoveného období pro zpracování a uchování osobních dat
budou Vaše údaje bezpečně vymazány, nebo zničeny, nebo anonymizovány.
Vaše práva Každý má právo vědět, jak s jeho osobními údaji nakládáme. Proto se na nás můžete samozřejmě obrátit, pokud budete chtít uplatnit některé z následujících práv:

Právo na přístup k osobním údajům,

Právo na opravu, resp. doplnění,

Právo na výmaz,

Právo na omezení zpracování,

Právo na přenositelnost údajů,

Právo vznést námitku,

Právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či obdobnými účinky, zahrnujíce i profilování.

Právo podat stížnost – pokud máte problém, obraťte se prosím první na nás a my uděláme všechno, co bude v našich silách, abychom Vám pomohli tento problém vyřešit.

Pokud by to však bylo potřeba, můžete se samozřejmě obrátit na náš dozorový úřad, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.


Předávání osobních údajů třetím stranám
V rámci naší činnosti mohou být Vaše osobní údaje poskytnuty:

● zákonem daným subjektům, např. soudům, vyšetřovatelům, soudním komisařům apod.),

● zpracovatelům, kteří zaručují technické a organizační zabezpečení ochrany osobních údajů (např. rezervační systém apod.)


Třetím stranám jsou předávány osobní údaje pouze v rozsahu nezbytném pro plnění daného účelu.


Naše Společnost spolupracuje pouze se zpracovateli, kteří poskytují dostatečné záruky ochrany osobních údajů pomocí zavedení vhodných technických a organizačních opatření tak, aby dané zpracování splňovalo zákonné požadavky. S těmito zpracovateli má Společnost uzavřenou vždy příslušnou smlouvu o zpracování osobních údajů.
Příjemci Vašich osobních údajů Seznam subjektů, které mohou přijít do styku s Vašimi osobními údaji:

● orgány veřejné moci a soudy (zejm. při plnění našich zákonných povinností), auditoři nebo jiné nezávislé osoby zajišťující plnění zákonných povinností, poskytovatelé nebo provozovatelé informačních technologií,

● poskytovatelé služeb nezbytných pro výkon naší činnosti (právní poradenství, archivace, administrativní činnost, správa pohledávek apod.).


Užitečné odkazy
Níže uvádíme užitečné odkazy a příslušnou legislativu:
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)
Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění účinném od 1.července 2017
Zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti ve znění účinném od 1. července2017
Zákon č. 565/1990 Sb., České národní rady o místních poplatcích
Zásady zpracování osobních údajů
Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů


www.uoou.cz