Ubytování řád | Hotel Raffaello

PRAVIDLA

Ubytovací řád Hotel Raffaello

1. Hotel je oprávněn ubytovat pouze řádně přihlášeného hosta. Za tímto účelem předloží host příslušnému pracovníkovi hotelu ihned po příchodu svůj platný občanský průkaz nebo cestovní pas, případně jiný platný doklad o totožnosti.


2. Na základě potvrzené objednávky je hotel povinen hosta ubytovat od 14:00 do 18:00 hod. – do této doby pokoj pro hosta rezervuje, není – li objednávkou určeno jinak.


3. Požádá – li host o prodloužení ubytování, může mu hotel nabídnout i jiný pokoj než ten, ve kterém byl původně ubytován.


4. Host užívá pokoj po sjednanou dobu. Nebyla – li ubytovací doba předem sjednána, odhlásí host pobyt nejpozději do 10:00 hod. posledního dne a do této doby je povinen pokoj uvolnit. Neučiní – li tak, je hotel oprávněn účtovat mu pobyt za další den. V případě, že hotel má tento pokoj již dříve rezervovaný, a host neuposlechne výzvy, či není v hotelu přítomen, vyhrazuje si hotel právo za účasti tříčlenné komise věci hosta sepsat a uložit na bezpečném místě tak, aby pokoj mohl užívat host, který si jej rezervoval.


5. V pokojích a v prostorách hotelu nesmí host bez souhlasu vedení hotelu přemísťovat zařízení, provádět jakékoliv zásahy do elektrické sítě nebo jiných instalací.


6. V hotelu a zvláště v pokoji není dovoleno hostu používat vlastní elektrické spotřebiče, toto se netýká elektrických spotřebičů sloužících k osobní hygieně hosta (holících, případně masážních strojků, sušičů vlasů apod.).


7. V pokoji může host přijímat návštěvy pouze se souhlasem příslušného pracovníka hotelu. Pokud návštěva zůstane v pokoji po 22.00 hod, účtuje se hostovi tohoto pokoje tarif za pobyt další osoby v pokoji.


8. Host je povinen při odchodu uzavřít v pokoji vodovodní kohoutky, zhasnout v pokoji a jeho příslušenství světla a uzavřít dveře a okna.


9. Hosté jsou odpovědni za škody způsobené na majetku hotelu. Host hradí jím způsobenou škodu, pokud neprokáže, že ji nezavinil. Tento nárok hotelu se vztahuje i na škodu, která je zjištěna až po odjezdu hosta.


10. Z bezpečnostních důvodů není vhodné ponechávat děti do 10-ti let bez dozoru dospělých v pokoji a ostatních prostorách hotelu.


11. Psi a jiná zvířata nemohou být v hotelu ubytována.


12. Kouření je ve vnitřních prostorách hotelu přísně zakázáno. V případě porušení této povinnosti je hotel oprávněn hostu účtovat sankční poplatek ve výši 3.000 Kč.


13. V době od 22:00 hod. do 7:00 hod. host dodržuje noční klid, tj. neruší ostatní hosty ubytované v hotelu.


14. Za ubytování a další poskytnuté služby je host povinen zaplatit ceny v souladu s platným ceníkem při příjezdu, není-li předem sjednáno jinak.


15. hotel si z bezpečnostních důvodů vyhrazuje právo odepřít ubytování nebo ubytování okamžitě ukončit, jakož odepřít obsluhu, případně pobyt v hotelu přímo zakázat osobám, které svým chováním, vzezřením, nebo vystupováním neodpovídají běžným zásadám a standardům čtyřhvězdičkového hotelu mezinárodní úrovně, dále pak osobám, které:
○ se dopustili jednání, kterým nad obvyklou míru obtěžovali jiné hosty nebo budili jejich pohoršení
○ aplikují či distribuují psychotropní látky
○ jsou pod vlivem alkoholu či omamných látek
○ provádí podomní prodej či jiné formy hotelem neschváleného podnikání
○ obtěžují jiné osoby posunky, přímými sexuální návrhy či jiným obdobným chováním za účelem nabízení sexuálních služeb
○ využívají společných prostor k jiným účelům, než ke kterým jsou určeny.


16. Host je povinen dodržovat ustanovení tohoto ubytovacího řádu. V případě, že je poruší, má hotel právo od smlouvy o poskytnutí ubytovací služby odstoupit před uplynutím sjednané doby. Stížnosti hostů a případné návrhy na zlepšení činnosti hotelu přijímá vedení hotelu.

 

Platnost od 1. 10. 2023